הוועדה לעריכת כללי הסדרי חוב פרסמה המלצות ביניים

הוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי החוב בישראל, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, יעל אנדורן, פרסמה דו"ח ביניים ובו המלצות שנועדו להסדיר את נושא החזרי חוב, זאת במטרה לאפשר התפתחות תקינה של שוק האשראי. בין ההמלצות שגובשו – בעל שליטה יאבד את החברה אם לא יעמוד בתשלומים, ותנאים מסויימים לטיפול בכשל של החזר חוב.

calculating debt

הוועדה מנסה ליצור כללי משחק חדשים בנוגע לטיפול בחברה בקשיים, מתוך מטרה לצמצם את ההשפעות השליליות הנלוות למקרים שבהם חברה נקלעת לקשיים. הכללים הללו יוסדרו במתווה בן שלושה שלבים.

בשלב הראשון תידון האופציה של גיבוש הסדר מוקדם עם בעלי החוב. שלב זה מציע אפשרות חדשה – החברה יכולה לפנות מיוזמתה למינוי נציג הסדר שיפעל להבראת החברה, כל זמן שזו עדיין לא נמצאת בקשיים פיננסיים משמעותיים.

השלב השני מציג תרחיש בו החברה כבר נמצאת בקשיים פיננסיים, אך מצליחה עדיין לעמוד בתשלומים לבעלי החוב. בשלב זה נציג מיוחד מטעם בעלי החוב יתמנה כמשקיף. החברה תידרש להפחית בהוצאותיה, והאפשרויות לחלוקת דיבידנדים וביצוע עסקאות יוגבלו. זאת על מנת למנוע מצב שבו החברה תפעל בניגוד לאינטרסים של בעלי החוב.

בשלב השלישי מדובר במצב בו החברה אינה עומדת בתשלום לבעלי החוב, וממונה לה מנהל מיוחד או שנכפה עליה הליך משפטי. שלב זה נועד ליצור וודאות מלאה עבור החברה ועבור בעלי החוב שלה. הוודאות אמורה להגדיל את הסיכוי להידברות בין החברה לבין נושיה, ולהביא להסדר אופטימלי עבור שני הצדדים בשלבים מוקדמים. במידה ו-75% מהנושים יהיו סבורים שמהלך זה אינו משרת את טובת החברה ונושיה, ניתן יהיה להימנע מהשלב זה.

בנוסף, הוועדה גיבשה המלצות בנוגע לשלב הקצאת האשראי ותמחורו, כגון: כללים למתן הלוואות לביצוע רכישות ממונפות, חובות גילוי וקביעת מגבלת אשראי. עוד גובשו כללים והסדרי פעילויות לשיפור תהליך ניהול האשראי, ולהפחתת ההוצאות הקשורות בו.